Vyšetření HD (DKK) - Dysplazie kyčelního kloubu

Vyšetření HD (DKK) - Dysplazie kyčelního kloubu

KONTAKT NA POSUZOVATELE HD V ČR:

 

MVDR. LUDĚK KUČERA

Sokolovská  48

586 01  JIHLAVA

 

 

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ RTG HD DO USA - OFA:

 

ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS  (OFA)

2300 E  Nifong  Blvd

Columbia,  MO  65201 - 3856

 

**********************************************

 

ŽÁDANKA O VYHODNOCENÍ RTG NA OFA

 

 

 ČESKÝ PŘEKLAD

 

 

 

Postup při zhotovení RTG snímku Dysplazie kyčelního kloubu (HD)

 

Vážení přátelé, předkládáme vám přesný postup při zhotovení snímku RTG HD (DKK). Jelikož dochází k častému vracení snímků od MVDr. Beránka, který snímek odmítne posoudit pro jeho nedostatečné technické kvality, chceme vám i vašim psům tímto pomoci, aby se tak tato nepříjemnost neopakovala.

     V tomto čísle bulletinu také naleznete přesný podklad pro zhotovení snímku i dle OFA, pro vaše případné odvolání. Pokud se tedy rozhodnete pro určité veterinární pracoviště, dbejte na to aby rentgenolog splnil všechny zásady kvality snímku a jeho označení. Doporučujeme navštívit RTG pracoviště ve věku 24 měsíců psa, což je důležitá podmínka pro další vyhodnocení ze strany OFA, pokud dojde k vašemu odvolání.

     Předkládáme vám také seznam doporučených pracovišť rentgenologických oddělení odkud snímky odcházejí v doporučené kvalitě.

 

POSTUP :

- objednáme se na určitém pracoviště

- psa či fenu 24 hodin před vyšetřením nekrmíme

- na pracoviště předložíme všechny doklady psa (průkaz původu)

- necháme ověřit původ psa či feny (tetování, čip)

- předložíme podklad pro označení snímku dle OFA

- necháme potvrdit veterinárním pracovníkem veškeré dokumenty a svým podpisem stvrdíme

  jejich správnost

 

NÁLEŽITOSTI  RTG  SNÍMKU :

1)  Expozičně správným snímkem se rozumí, že struktury na snímku jsou zobrazeny dostatečně ostré a kontrastní. Při zhotovení snímku kyčelních kloubů musí být použita sekundární clona.

 

2)  Projekčně správným snímkem se rozumí, že pes je snímkován ve fixačním zařízení (lůžko na průřezu tvaru V, umožňující ideální umístění psa do hřbetní polohy)v extenzní ventrodorzální projekci na kazetu formátu 30x40 cm. Na snímku musí být zachycená celá pánev a stehenní kosti včetně kolenních kloubů. Dále musí být projekce symetrická, tj. osa pánve a osy obou stehenních kostí musí být rovnoběžné, průměty těl kostí kyčelních musí být stejně široké, ucpané otvory se musí zobrazit symetricky, čéšky musí být zobrazeny v podélných osách kostí stehenních a spojnice sezamských kostí musí protínat čéšky.

 

  1. Správným snímkem z hlediska identifikace se rozumí, že je na snímku u pravé končetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olověných písmen a číslic zkratka pro plemeno psa, tetovací číslo(případně číslo mikročipu) a symboly pro označení pravé strany (Dx,P). V horním rohu snímku na pravé straně psa musí být popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovatelská stanice) a jméno a adresa majitele psa.     

 

 

ZHOTOVITEL  RTG  SNÍMKU  JE  POVINNEN :

 

  1. Před zhotovením RTG snímku pro posouzení na DKK zkontrolovat tetovací číslo psa, popř. identifikační číslo mikročipu. Je nepřípustné zhotovovat RTG snímek pro posouzení na DKK u psů s nečitelným tetovacím číslem nebo pokud není možno ověřit identifikační číslo mikročipu.

 

  1. Ujistit se, že psovi nebyl již dříve zhotoven RTG snímek pro posouzení na DKK. Opakované zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK v takovém případě je nepřípustné. Opakovaně může zhotovitel zhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK u téhož psa jen na výzvu posuzovatele v případě, že první snímek byl expozičně, projekčně nebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

 

  1. Vyplnit formulář „Potvrzení o RTG vyšetření DKK“ a potvrdit jej. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

 

  1. Zhotovovat RTG snímek kyčelních kloubů psa v hluboké sedaci nebo celkovém úplném znecitlivění tak, aby bylo dosaženo dostatečné myorelaxace. Při zhotovování snímku je nutné umístit psa do fixačního zařízení, k jeho pravé pánevní končetině položit obráceně sestavu olověných písmen a číslic pro označení plemene, tetovacího čísla (popř. čísla mikročipu) a strany psa. Tuto sestavu je nutno před položením na kazetu ukázat majiteli psa.

 

  1. Po exponování snímku jej vyvolat a posoudit, zda je expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správně zhotoven. Pokud RTG snímek není z tohoto pohledu správný, je nutno zhotovit snímek nový. Pokud je RTG snímek správný, zhotovitel jej ukáže majiteli psa a popíše mu, v čem spočívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadřovat se o nálezu DKK je nepřípustné.

 

  1. Potvrdit v průkazu původu psa zhotovení RTG snímku, a to tak, že do kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíše datum, zkratku „RTG DKK“, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem.

 

  1. Zhotovený RTG snímek s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do 14ti dnů od jeho zhotovení.

 

  1. Na základě písemné výzvy posuzovatele zhotovit nový RTG snímek pro posouzení na DKK. Při opakovaném zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK informovat majitele psa, z jakého důvodu si posuzovatel vyžádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení RTG snímku potvrdit opět do průkazu původu psa tak, že do kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíše datum, záznam „OPAKOVANÉ RTG DKK NA ŽÁDOST POSUZOVATELE“, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracoviště, jménem a popř. telefonním číslem. Vyplnit znovu formulář potvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

 

POSUZOVATEL  JE  POVINNEN :

 

1)  Evidovat každý doručený RTG snímek pro posouzení na DKK. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifikace správný.

 

2)  Pokud je RTG snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nový. V případě, že zhotovitel nezašle do 21 dnů snímek nový, vyzvat písemně majitele psa, aby si nechal snímek zhotovit dle vlastního výběru. Na základě tohoto přípisu je oprávněn kterýkoliv zhotovitel u příslušného psa opakovaně zhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK.

 

 

3)  V případě, že RTG snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14ti dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře „Potvrzení o RTG vyšetření na DKK“. Není-li ve smlouvě s cho-

 

vytelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s RTG snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit RTG snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

 

4)  Archivovat každý RTG snímek pro posouzení na DKK jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu 10ti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

 

5)  Vydat RTG snímek odvolací komisi v případě odvolání proti výsledku posouzení a učinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

 

6)  Umožnit komisi pro řízení posuzování ortopedických vad nahlédnout do archívu posouzených RTG snímků a poskytnout jí potřebné informace týkající se celého procesu posuzování. V případě, že komise zjistí závažné chyby v procesu posuzování DKK, je posuzovatel povinen znovu složit kvalifikační zkoušku. Pokud v takovém případě posuzovatel kvalifikační zkoušku nesloží ve stanovené lhůtě, může mu být odebráno osvědčení posuzovatele DKK a DLK a může být vyškrtnut ze seznamu specialistů na posuzování DKK a DLK u psů vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR.

 

7)  Z hlediska etického je nepřípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehož jedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní příslušníci.