Pracovní třída

 
PRACOVNÍ CERTIFIKÁT
Pracovní certifikát je udělen na základě zkoušek z výkonu severských psů. Opravňuje k zařazení psa/feny do třídy pracovní na všech druzích výstav konaných pod záštitou FCI. Certifikát je udělen za splnění podmínek pracovního výkonu psa, nebo feny v jednotlivé specializaci. 
 
Specializací se rozumí:
            A. Pulling dog (PD) – splnění podmínek v disciplíně tah břemene
            B. Trekking dog (TD) - splnění podmínek v disciplíně dogtrekking 
            C. Sled dog (SD) - splnění podmínek v disciplíně saňový sport
            D. Cart dog (CD) – splnění podmínek v disciplíně závody na suchu
 
Podmínky pro získání pracovního certifikátu: Majitel jedince, který bude plnit podmínky pracovní třídy, je povinen tohoto jedince nahlásit určené odpovědné osobě pro konkrétní akci, kde bude plnit podmínky pracovní třídy, nejméně 1 měsíc před konáním této akce, nebo telefonicky přímo odpovědné osobě, minimálně tři dny před oficiálním zahájením akce. Majitel jedince je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě konaní akce odpovědné osobě určené pro konkrétní akci, a to předložením originálu průkazu původu a před-vyplněné karty jedince.
Seznam konaných akcí a odpovědných osob pro konkrétní akci je uveden v jednotlivých sekcích na webu klubu. Nebo na oficiálních stránkách jednotlivých specializací: www.mushing.cz a www.dogtrekking.info.
 
 

 PULLING (tah břemene)

- sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny 
Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase.
Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.
 

Karta jedince pulling

DOC

PDF

Osvědčení o specializaci

DOC

PDF

Dogtrekking

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.

U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

Pracovní certifikát je udělen na základě zkoušek z výkonu severských psů. Opravňuje k zařazení psa/feny do třídy pracovní na všech druzích výstav konaných pod záštitou FCI. Certifikát je udělen za splnění podmínek pracovního výkonu psa, nebo feny v jednotlivé specializaci. 
 
Specializací se rozumí:
            A. Pulling dog (PD) – splnění podmínek v disciplíně tah břemene
            B. Trekking dog (TD) - splnění podmínek v disciplíně dogtrekking 
            C. Sled dog (SD) - splnění podmínek v disciplíně saňový sport
            D. Cart dog (CD) – splnění podmínek v disciplíně závody na suchu
 
Podmínky pro získání pracovního certifikátu: Majitel jedince, který bude plnit podmínky pracovní třídy, je povinen tohoto jedince nahlásit určené odpovědné osobě pro konkrétní akci, kde bude plnit podmínky pracovní třídy, nejméně 1 měsíc před konáním této akce, nebo telefonicky přímo odpovědné osobě, minimálně tři dny před oficiálním zahájením akce. Majitel jedince je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě konaní akce odpovědné osobě určené pro konkrétní akci, a to předložením originálu průkazu původu a před-vyplněné karty jedince.
Seznam konaných akcí a odpovědných osob pro konkrétní akci je uveden v jednotlivých sekcích na webu klubu. Nebo na oficiálních stránkách jednotlivých specializací: www.mushing.cz a www.dogtrekking.info.
 
 
A) PULLING (tah břemene)
- sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
- vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny 
Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase.
Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž. 

Karta jedince dogtrekking

DOC

PDF

Osvědčení o specializaci

DOC

PDF

Závody na suchu

Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti. 

 

Karta jedince káry

DOC

PDF

Osvědčení o specializaci

DOC

PDF

 

Saňový sport

Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení. 

 

Karta jedince sníh

DOC

PDF

Osvědčení o specializaci

DOC

PDF

 

Podmínky pro zařazení do třídy pracovní

DOCA. Pulling (tah břemene)

sáně a sníh – 7 násobek hmotnosti psa/feny
vozík – 15 násobek hmotnosti psa/feny
vozík a koleje – 30 násobek hmotnosti psa/feny

Všechny výkony musí být dosaženy v rámci organizovaného závodu a současně v předepsaném čase. Nebude brán zřetel na dodatkové pokusy a pokusy mimo soutěž.

B. Dogtrekking

Jeden pes/fena = 200 km. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Výkon musí být dosažen v pořadateli předepsaném čase. Započítány budou jen dokončené soutěže.

U kategorie A. a B. bude jako doklad o splněných výkonech uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina).

C. Saňový sport

Jeden pes/fena = 75 km v zápřahu se saněmi. Počítají se závody v zápřahu, pulka a skijöring. Nerozlišuje se sprint, mid a long. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v průběhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořáda-ných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii C. bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa spřežení vystaven doklad o jeho účasti ve spřežení.

D. Závody na suchu

Jeden pes/fena = 100 km. Počítají se závody Canicross, Scooter, Bikejöring a káry. Nerozlišuje se sprint a mid. Výkon musí být dosažen minimálně v průběhu jednoho roku a maximálně v prů-běhu tří po sobě jdoucích let, a to pouze na oficiálně pořádaných závodech. Započítány budou jen dokončené soutěže.

Jako doklad o splněných výkonech v kategorii D bude uznána jen pořadatelem ověřená kopie oficiálních výsledků závodu (pořadatelem podepsaná a orazítkovaná oficiální výsledková listina). Současně bude pro každého psa vystaven doklad o jeho účasti.

Po splnění podmínek pro zařazení do třídy pracovní odešle majitel psa/feny žádost o zařazení psa společně s kopií PP a kopiemi ověřených výsledkových listin na adresu jednatele příslušného klubu, jehož je členem (KSP, AMKČR, SK), který bude ve vztahu ke svým členům garantem pro zařazení do pracovní třídy. Tento klub bude zodpovědný za řádné vedení a archivování evidence o splněných podmínkách jednotlivých psů (fen). Na nejbližší výborové schůzi příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) bude žádost doporučena ke schválení. Poté bude majiteli psa/feny orgány ČMKU vystaven tzv. Velký certifikát pro zařazení psa do třídy pracovní. Tento certifikát bude opravňovat psa/fenu k účasti ve třídě pracovní na klubových a speciálních výstavách, mezinárodních a národních výstavách konaných v ČR.
Každý pes/fena plemene AM, SH, SA a GP, který/á splní podmínky pro zařazení do pracovní tří-dy obdrží od příslušného klubu (KSP, AMKČR, SK) doklad o složení předepsané zkoušky a osvědčení o specializaci. Specializací se rozumí:
Pulling dog (PD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně pulling
Trekking dog (TD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně dogtrekking
Sled dog (SD) - pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně saňový sport
Cart dog (CD) – pro psy/feny, kteří splní podmínky v disciplíně závody na suchu

Specializace bude psovi/feně zapsána do Plemenné knihy. Jeho potomci pak budou mít v PP zápis o specializaci rodiče.
Klub, jehož je majitel psa/feny členem, provede zápis o vykonání zkoušky do PP v rubrice Ostatní záznamy.
Pes/fena, kteří získají minimálně dvě různá osvědčení o specializaci, získají od klubu, jehož jsou členy, titul Klubový šampion práce.

Michaela Purnochová
President AMKČR

 

DOGTREKKING

Dog-trekking je extrémní kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapovém dogtrekkingu je doporučená délka etapy min. 40km. Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Dog-trekking je kynologickým outdoorovým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Odpovědná osoba pro nahlášení plnění pracovního certifikátu je za AMKČR Zuzana Dluhošová, +420 733 310 210, e-mail: Wizdyk@atlas.cz

Za Samojed klub bude pracovní třídu potvrzovat Jan Ďásek, +420 731 522 762, daspegas@gmail.com, za KSP Monika Mundilová, email : m.mundilova@seznam.cz, +420 773 700 489.


Pracovní třída se dá plnit pouze na níže uvedených závodech zařazených do seriálu MČR v dogtrekkingu nebo MČR DOGMID. Plnění na jiných závodech či na kratších tratích NENÍ možné. Na závody je možné se přihlásit pouze se psem, který již dosáhl věku 18 měsíců.

Potvrzení je možné pro členy Klubu severských psů, Samojed klubu a členy AMKČR. Servis spojený s vydáním pracovního certifikátu si zajišťuje každý klub svým členům sám.

Postup při plnění pracovního certifikátu:
- na webu AMKČR si stáhněte kartu jedince a vypište její hlavičku (musíte uvést jméno a všechny údaje tak, aby byly shodné s údaji v průkazu původu)
- vyberte si v seznamu závod, kterého se chcete zúčastnit
- při přihlášení je vaší povinností nahlásit plnění pracovní třídy:
- organizátorům závodu
- osobě pověřené AMKČR- Zuzaně Dluhošové, e-mail: Wizdyk@atlas.cz
- do přihlášky je nutné vepsat celé jméno psa včetně chovatelské stanice
- při prvním potvrzení je vaší povinností mít s sebou originál průkazu původu psa pro ověření údajů na kartě jednice
- při každém potvrzení probíhá kontrolní identifikace čtením mikročipu nebo tetování (pes či fena musí být přítomni při potvrzení)
- POTVRZOVÁNÍ PROBÍHÁ VŽDY IHNED PO SKONČENÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DANÉHO ZÁVODU (nelze tedy potvrzovat ihned po dokončení apod.)
- potvrzení musí být vždy úplné, tzn. musí obsahovat razítko klubu a podpis osoby pověřené klubem, razítko a podpis organizátora závodu
- zpětné potvrzení pracovní třídy není možné
- za potvrzování pracovních certifikátů na daném závodě nese odpovědnost ten klub, jehož pověřená osoba byla nahlášena k potvrzování
- potvrzené výsledkové listiny od pořadatele dostane pověřená osoba a ta se zavazuje předat je zástupcům všech klubů, kteří mají na starosti vyřizování certifikátů na ČMKU (kvůli následné kontrole při vyřízení certifikátu)
- potvrzování pracovní třídy není nárokové, nelze zajistit přítomnost pověřených osob na všechny závody
- POKUD NEBUDOU DODRŽENY PODMÍNKY UVEDENÉ VÝŠE, MÁ POVĚŘENÁ OSOBA PRÁVO POTVRZENÍ PRACOVNÍ TŘÍDY ODMÍTNOUT


Termíny závodů MČR v dogtrekkingu a seriálu MČR DOGMID s možností potvrzení pracovní třídy:

ZDE JSOU LVI, 28.-31.3.2024 – Monika Mundilová (KSP)
ŠLAPANICKÝ VLK, 11.-14.4.2024 - Monika Mundilová (KSP)
V SRDCI ČESKA, 30.5.-2.6.2024 – Monika Mundilová (KSP)
BESKYDSKÝ PUCHÝŘ, 27.-30.6.2024 – Zuzana Dluhošová (AMKČR)
STOPOU STREJDY ŠERÁKA, 12.-14.7.2024 – Jan Ďásek (Samojed klub)

DT KOŠŤÁLOV, 19.-22.9.2024 – Monika Mundilová (KSP)
VALAŠSKÁ VLČICA, 25.-28.10.2024 – Zuzana Dluhošová (AMKČR)

____________________________________________________________________


Termíny dalších závodů, kde bude možné plnit pracovní třídu, budeme aktualizovat průběžně podle možností pověřených osob.

Kontakty:
Monika Mundilová : +420 773 700 489, m.mundilova@seznam.cz
Jan Ďásek : +420 731 522 762, daspegas@gmail.com
Zuzana Dluhošová: +420 
733 310 210, Wizdyk@atlas.cz


Termíny závodů MČR dogtrekking:
Více informací naleznete https://dogtrekking.info/terminovka.html
Termíny závodů MČR DOGMID:
Více informací naleznete https://dogmid.cz/

Více informací o Mistrovství ČR v dogmaratonu naleznete ZDE.

Termíny závodů MČR v dogtrekkingu:
Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

WEIGHT PULLING

Závodů se obvykle zúčastňují psi všech plemen. U nás pak hlavně seveřani. To jest Aljašští malamuti, Sibiřští husky, Grónští psi a občas i Samojedi. Tito psi mají za úkol roztáhnout vozík se zátěží a táhnout ho po dráze o délce 6 - 10 m (podle jednotlivých závodů). Vozík jede buď přímo po asfaltu, nebo po kolejnicích. Občas se setkáme i se zimním pullingem, a to pak pochopitelně pejsci táhnou saně. Na jeden pokus mají omezený časový limit od 90 sekund. V každém závodě pes absolvuje maximálně 9 pokusů (8 pokusů + 1 možnost opravy). A jak to tedy vlastně probíhá? Pejsek oblečený do postroje - táhnout na obojku je přísně zakázáno - je přiveden svým pánem k vozíku a připnut na lano o délce minimálně 2 metry, které spojuje psa a vozík. Potom majitel rychlým krokem zajde za cílovou čáru a začne psa přivolávat. Po dobu celého pokusu nesmí tuto čáru překročit. Pokud se ovšem pes nezamotá, pak samozřejmě rychle svého psa rozplete a vrátí se opět za cílovou čáru. Čas běží od chvíle, kdy majitel, v tomto sportu též nazývaný handler, pustí psa a končí buď vypršením časového limitu, nebo když vozík přejede cílovou čáru. Po celou dobu se nesmí handler dotknout psa ani nákladu a samozřejmě je přísně zakázáno používat jakékoliv pomůcky jako bič či rukáv, rovněž lákání na jiného psa (například na háravou fenu) je velmi striktně zakázáno. Úspěšný pes je svým pánečkem odměněn nějakou dobrůtkou a je odveden do stínu nebo někam, kde má relativní klid a odpočívá. Mezitím majitel bedlivě sleduje, jak se daří na této váze jeho konkurentům, a snaží se odhadnout, má-li jeho svěřenec nastoupit hned na další váhu, nebo jednu váhu vynechat - na vozík se přikládá v rozmezí obvykle 30-60 kg na jednu soutěžní váhu. Psi jsou rozděleni podle pohlaví (psi, feny) a dále do váhových kategorií (psi do 28 kg, 28-40 kg, nad 40 kg, feny do 23 kg, od 23 do 31 kg, nad 31 kg). Vítězem kategorie se stává pes, který utáhl nejvyšší váhu. V případě shody rozhoduje čas, za který tuto zátěž dopravil do cíle.