Vyhodnocování HD + český popis k OFA formuláři

Vyhodnocování HD + český popis k OFA formuláři

Postup pi zhotovení RTG snímku Dysplasie kyelního kloubu (HD)

Váení pátelé, pedkládáme vám pesnpostup pi zhotovení snímku RTG HD (DKK). Jelikodochází k astému vracení snímkod MVDr. Beránka, ktersnímek odmítne posoudit pro jeho nedostatené technické kvality, chceme vám i vaim psm tímto pomoci, aby se tak tato nepíjemnost neopakovala.

V tomto ísle bulletinu také naleznete pesnpodklad pro zhotovení snímku i dle OFA, pro vae pípadné odvolání. Pokud se tedy rozhodnete pro urité veterinární pracovit, dbejte na to aby rentgenolog splnil vechny zásady kvality snímku a jeho oznaení. Doporuujeme navtívit RTG pracovitve vku 24 msícpsa, coje dleitá podmínka pro dalí vyhodnocení ze strany OFA, pokud dojde k vaemu odvolání.

Pedkládáme vám také seznam doporuench pracovišť rentgenologickch oddlení odkud snímky odcházejí v doporuené kvalit.

POSTUP :

- objednáme se na uritém pracovit
- psa i fenu 24 hodin ped vyetením nekrmíme
- na pracovi
tpedloíme vechny doklady psa (prkaz pvodu)
- necháme ov
ěřit pvod psa i feny (tetování, ip)
- p
edloíme podklad pro oznaení snímku dle OFA
- necháme potvrdit veterinárním pracovníkem ve
keré dokumenty a svm podpisem stvrdíme

jejich správnost

NÁLEITOSTI RTG SNÍMKU :

1) Expozinsprávnm snímkem se rozumí, e struktury na snímku jsou zobrazeny dostatenostré a kontrastní. Pi zhotovení snímku kyelních kloubmusí bt pouita sekundární clona.

2) Projeknsprávnm snímkem se rozumí, e pes je snímkován ve fixaním zaízení (lůžko na průřezu tvaru V, umožňující ideální umístní psa do hbetní polohy)v extenzní ventrodorzální projekci na kazetu formátu 30x40 cm. Na snímku musí bt zachycená celá pánev a stehenní kosti vetnkolenních kloub. Dále musí bt projekce symetrická, tj. osa pánve a osy obou stehenních kostí musí bt rovnoběžné, prmty tl kostí kyelních musí bt stejně široké, ucpané otvory se musí zobrazit symetricky, ky musí bt zobrazeny v podélnch osách kostí stehenních a spojnice sezamskch kostí musí protínat ky.

3) Správnm snímkem z hlediska identifikace se rozumí, e je na snímku u pravé konetiny psa z laterální strany naexponována pomocí olovnch písmen a íslic zkratka pro plemeno psa, tetovací íslo(pípadně číslo mikroipu) a symboly pro oznaení pravé strany (Dx,P). V horním rohu snímku na pravé stranpsa musí bt popis, ve kterém je uvedeno jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa (plemeno, pohlaví, datum narození, jméno a chovatelská stanice) a jméno a adresa majitele psa.

ZHOTOVITEL RTG SNÍMKU JE POVINNEN :

 1. 1)  Ped zhotovením RTG snímku pro posouzení na DKK zkontrolovat tetovací íslo psa, pop. identifikaní íslo mikroipu. Je nepípustné zhotovovat RTG snímek pro posouzení na DKK u pss neitelnm tetovacím íslem nebo pokud není mono ověřit identifikaní íslo mikroipu.

 2. 2)  Ujistit se, e psovi nebyl jidíve zhotoven RTG snímek pro posouzení na DKK. Opakované zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK v takovém pípadje nepípustné. Opakovanmůže zhotovitel zhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK u téhopsa jen na vzvu posuzovatele v pípad, e první snímek byl expozin, projeknnebo z hlediska identifikace nevyhovující pro posouzení.

 1. 3)  Vyplnit formulá„Potvrzení o RTG vyetení DKK“ a potvrdit jej. Vzor formuláe je souástí tohoto pedpisu a pouívání jinch tiskopisje nepípustné.

 2. 4)  Zhotovovat RTG snímek kyelních kloubpsa v hluboké sedaci nebo celkovém úplném znecitlivní tak, aby bylo dosaeno dostatené myorelaxace. Pi zhotovování snímku je nutné umístit psa do fixaního zaízení, k jeho pravé pánevní konetinpoloit obrácensestavu olovnch písmen a íslic pro oznaení plemene, tetovacího ísla (pop. ísla mikroipu) a strany psa. Tuto sestavu je nutno ped poloením na kazetu ukázat majiteli psa.

 3. 5)  Po exponování snímku jej vyvolat a posoudit, zda je expozin, projekna z hlediska identifikace správnzhotoven. Pokud RTG snímek není z tohoto pohledu správn, je nutno zhotovit snímek nov. Pokud je RTG snímek správn, zhotovitel jej ukáe majiteli psa a popíe mu, v em spoívá jeho správnost z hlediska expozice, projekce a identifikace psa. Vyjadovat se o nálezu DKK je nepípustné.

 4. 6)  Potvrdit v prkazu pvodu psa zhotovení RTG snímku, a to tak, e do kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíe datum, zkratku „RTG DKK“, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracovit, jménem a pop. telefonním íslem.

 5. 7)  ZhotovenRTG snímek s piloenm formuláem potvrzení se temi kopiemi (tedy celkem 4 formuláe) odeslat píslunému posuzovateli do 14ti dnod jeho zhotovení.

 6. 8)  Na základpísemné vzvy posuzovatele zhotovit novRTG snímek pro posouzení na DKK. Pi opakovaném zhotovení RTG snímku pro posouzení na DKK informovat majitele psa, z jakého dvodu si posuzovatel vyádal zhotovení nového snímku. Opakované zhotovení RTG snímku potvrdit opt do prkazu pvodu psa tak, e do kolonky „ostatní“ nebo „veterinární záznamy“ napíe datum, záznam „OPAKOVANÉ RTG DKK NA ÁDOST POSUZOVATELE“, podpis a otiskne razítko s adresou veterinárního pracovit, jménem a pop. telefonním íslem. Vyplnit znovu formulápotvrzení (ve 4 provedeních) a poslat je spolu se snímkem posuzovateli.

POSUZOVATEL JE POVINNEN :

1) Evidovat kaddoruenRTG snímek pro posouzení na DKK. Posoudit, zda je tento snímek expozin, projekna z hlediska identifikace správn.

2) Pokud je RTG snímek nevyhovující pro posouzení, vyzvat zhotovitele, aby zhotovil snímek nov. V pípad, e zhotovitel nezale do 21 dnsnímek nov, vyzvat písemnmajitele psa, aby si nechal snímek zhotovit dle vlastního vbru. Na základtohoto pípisu je oprávnn kterkoliv zhotovitel u písluného psa opakovanzhotovit RTG snímek pro posouzení na DKK.

3) V pípad, e RTG snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14ti dnod doruení a vsledek zaznamenat do formuláe „Potvrzení o RTG vyetení na DKK“. Není-li ve smlouvs cho- vatelskm klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat doporuenmajiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a tetí kopii archivovat spolu sRTG snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit RTG snímek v pípad, e mu nebyl uhrazen honorá.

4) Archivovat kadRTG snímek pro posouzení na DKK jako souást své zdravotní dokumentace zvíete po dobu 10ti let. Tento snímek není moné vydat ani zapjit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo oetujícímu veterinárnímu lékai psa.

5) Vydat RTG snímek odvolací komisi v pípadodvolání proti vsledku posouzení a uinit o tom ve zdravotní dokumentaci záznam.

6) Umonit komisi pro ízení posuzování ortopedickch vad nahlédnout do archívu posouzench RTG snímka poskytnout jí potebné informace tkající se celého procesu posuzování. V pípad, e

komise zjistí závané chyby vprocesu posuzování DKK, je posuzovatel povinen znovu sloit kvalifikaní zkouku. Pokud vtakovém pípadposuzovatel kvalifikaní zkouku nesloí ve stanovené lht, může mu bt odebráno osvdení posuzovatele DKK a DLK a může bt vykrtnut ze seznamu specialistna posuzování DKK a DLK u psvedeném pi Komoe veterinárních lékařů ČR.

7) Z hlediska etického je nepípustné, aby posuzovatel posuzoval DKK u plemene jehojedince chová on sám nebo jeho nejbližší rodinní písluníci.

SEZNAM PRACOVIŠŤ ZHOTOVUJÍCÍCH RTG SNÍMKY DKK :

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno-Klinika chorob malch zvíat - odd. zobrazovacích metod - MVDr. Josef ZATLOUKAL

Veterinární nemocnice eskBrod

Veterinární klinika Na ejdru, Praha 4 

Ordinace- Žďár nad Sázavou Ordinace- Jihlava
Veterinární nemocnice Olomouc Ordinace- Jind
ichv Hradec Ordinace- Holice

Ordinace- Hradec Králové Ordinace- eské Budjovice

 

Nedostaující snímky byly vráceny z tchto pracovišť :

Libu
- MVDr. Petr JOHANIDES
- MVDr. Pemysl TVARUEK - MVDr. Martin KRABAL
- MVDr. Jan FIALA
- MVDr. JiTROS
- MVDr. Karel OUDEK
- MVDr. Marek VEJICK

Ordinace- Praha 6
Veterinární klinika Praha 9 –Kolmá 

Veterinární nemocnice eskBrod

- MVDr. Michaela RIEDLOVÁ
- MVDr. Jan JÍA
- MVDr. Otakar NOVÁK ( vtina prola !!! )

 

Michaela Purnochová

 


FORMULÁPRO OFA

eskpeklad :

1. strana

íslo pedchozí ádosti (pokud existuje): Registrované jméno:
Rasa:
Identif.
íslo: Tetování:

Jméno vlastníka: Jméno spoluvlastníka: Adresa:
M
sto:
Telefon:

Orthopedic Foundation for Animals

2300 E Nifong Blvd,Columbia, MO 65201-3856

Phone: (573) 442-0418 , Fax: (573) 875-5073

www.offa.org
A Not-For-Profit Organization

ádost o zaazení do databáze kyelní/kolenní dysplasie

Stát:

PS: E-mail:

Mikroip:

Registraní íslo:
Pohlaví: Barva: Datum narození (m
síc,den,rok): Registraní íslo:

Datum osnímkování (msíc,den,rok): Jméno veterináe nebo nemocnice: Adresa:
M
sto: Stát: PS: Telefon: E-mail:

Tímto potvrzuji, e poskytnutsnímek odpovídá zvíeti uvedenému vádosti a e nedolo k chirurgickému zákroku na pánvi. Souhlasím s tím, e snímek bude ponechán v záznamech OFA. Závrená zpráva je zaloena na nezávislém, odborném posouzení konzultujícími radiology a tímto zbavuji OFA jakékoliv odpovdnosti vyplvající zposouzení snímku. Zveejnny budou pouze vsledky normální, pokud vlastník neparafuje níe uvedené oprávnní ke zveejnní abnormálních vsledk.

Podpis vlastníka nebo oprávnné osoby ............................................

Oprávnní ke zveejnní abnormálních vsledk
Tímto opravuji OFA ke zveejnní vsledkposouzení snímkuvedeného zvíete, pokud tyto vsledky budou abnormální ........................ (parafa registrovaného vlastníka)

Databáze OFA
OFA je dobrovoln
program zaloenna posuzování snímknevykazujících ádné stopy dysplasie nebo jinch orthopedickch problém. Vechny zaslané snímky, které mají pijatelnou diagnostickou kvalitu budou shlédnuty kvalifikovanmi veterinárními radiology a vlastníkovi a píslunému veterinái bude zaslána písluná zpráva. Pouze zvíatm starím 24 msícv dobsnímkování, bez známek dysplasie, bude pidleno íslo OFA. OFA poskytuje konzultace pro zvíata mladí 24 msíc.

Poplatky

Zvíe starí 24 msíc:

Databáze dysplasie kyelního kloubu ........................... 30,00 USD Databáze dysplasie kolenního kloubu ........................... 25,00 USD Kyelní a kolenní (dohromady) .................................. 35,00 USD Vrh tí nebo více najednou ....................................... 75,00 USD

Poplatek za skupinu více ps-kteí jsou vlastnni i spoluvlastnni jednou osobou. Nejmén5 jedinc....................................................... 15,00 USD Zvíe mladí 24 msíc:
Pedběžné posouzení kyelního kloubu .............................. 25,00 USD

Pedběžné posouzení kolenního kloubu .............................. Kyelní i kolenní (dohromady) ........................................ Vrh tí nebo více najednou .............................................

Konzultace :

25,00 USD 30,00 USD 45,00 USD

Dalí studie ............................................................... 25,00 USD

Informace veterináe Zvíe bylo zklidnno :

 1. Pouze fyzicky

 2. Chemickmi prostedky

  Anestézie .............................. druh ................................ Trankvilizér ........................... druh ................................ Jiné ..................................... druh ................................

Podpis veterináe : .............................................

Instrukce
Snímky musí obsahovat údaje :

1. Registrované jméno a/nebo íslo 2. Jméno veterináe nebo nemocnice 3. Datum snímku

- Posouzení pánve je zaloeno na standartním VD pohledu
- Posouzení kolenního kloubu je zalo
eno na standartním plnflexovaném postavení mediolaterálním

2. strana

Pokyny ke snímkování pro posouzení dysplasie OFA

Vková hranice
Aby mohl b
t pes posouzen OFA, musí bt v dobsnímkování starí 24 msíc. Stav kyelního kloubu může bt posuzován i u mladích ps(v tomto pípadmůže bt vydána pouze konzultaní zpráva). V pípadzájmu o zaazení do „Legg-Calve-Perthes“ databáze u trpasliích a malch plemen musí bt zvíe aspo12 msícstaré.

Zklidnní psa
P
ipravení psa do vhodné pozice k osnímkování asto vyaduje pouití chemického prostedku k docílení svalové relaxace. Typ chemického prostedku – sedativum, trankvilizér nebo anestezie – by ml bt stanoven oetujícím veterináem.

Poloha psa
Poloha psa by m
la bt dorzální, vlee s roztaenma nohama paralelnvedle sebe. Tento standartní ventrodorzální pohled je základem pro posouzení stavu kyelního kloubu se zetelem na kyelní dysplasii. Je dleité pedcházet vysunutí pánve. Kolenní klouby jsou posuzovány v plnflektovaném medio-laterálním postavení.

Rozmr snímku
Pro velké a ob
í rasy se doporuuje rozmr 14x17 palc(cca 35x42 cm). Pro mení rasy je moné pouít mení rozmr, pokud je velikost dostaující k zachycení oblasti mezi kovou kostí a kolenním kloubem.

Identifikace snímku
Do emulze je nutné vlo
it údaje – je moné pouít olovná písmena, I.D. kameru nebo pásku viditelnou na rentgenovém snímku
a) název nemocnice a jméno veteriná
e, datum poízení, a/nebo registraní íslo nebo
b) identifika
ní íslo nemocnice nebo íslo chorobopisu

- v druhém pípadmusí veterinápipojit sdlení stvrzené podpisem, odkazující ke snímku podle udaného identifikaního ísla a podat informace vyadované v boda)

V pípad, e poadované informace jsou neitelné nebo chybí, OFA nemůže pijmout snímek pro úely posouzení. Snímky by mly bt oznaeny stranov(left or right side) pro studii kylí anebo mít oznaení levého nebo pravého kolena (lefg or right elbow) pro studii kolenních kloub.

Expozice
Je nutné dosáhnou dobrého kontrastu. Pro ob
í rasy se doporuuje rozdlení snímkované oblasti na nkolik snímk.

Bezpenost pi snímkování
Veteriná
je zodpovdnza ádnou kolimaci a ochranu pítomnch. U psse doporuuje zastínní gonád.

Hormonální úinky
U n
kterch fen se projevuje pi snímkování kolem ovulaního cyklu subluxace, proto by mly bt feny snímkovány 3 – 4 tdny ped i po hárání nebo 3 – 5 tdnpo vrhu těňat.

ádost o zhodnocení snímku
adatel musí vyplnit a podepsat formuláOFA. Potebné informace jsou obsaeny v prkazu pvodu psa a je vhodné poslat s formuláem i kopii prkazu. Snímek, podepsanformuláa poplatek musí bt zaslány na adresu OFA.

Adresa :
ORTHOPEDIC FOUNDATION FOR ANIMALS (OFA) 2300 E Nifong Blvd,
Columbia, MO 65201-3856

 

formulář OFA